فن فیکشن LIAR LIAR “CONSCIENCE ON FIRE 17

 

شبتون بخیر

روزای بارونیتون چطوره؟؟؟

بیانه لب تابم مثل خودم زپرتی شده

واسه همین اپ نتونستم بکنم. امشب همه رو براتون میذارم

دوستون میدارم

فیلا

^^

 

 

 

 

 

Continue reading

فن فیکشن LIAR LIAR “CONSCIENCE ON FIRE 15

 

 

Continue reading

فن فیکشن LIAR LIAR “CONSCIENCE ON FIRE 14

 

 

Continue reading

فن فیکشن LIAR LIAR “CONSCIENCE ON FIRE 13

 

 

 

Continue reading