فن فیکشن Valentine’s Day for single people03

و قبالاخره قسمت وسوم از این چند شاتیه چییییییییییز

خخخخ

به قسمتای اهمشم میرسیم زود ?

 

 

Continue reading

فن فیکشن Valentine’s Day for single people01

نیمه شبتون ولنتانیتون خوش و خرم

به همین مناسبت یک مینی فیک کمی تا قسمتی چیز دار براتون ترجمه کردیم

قسمت اخر رمزی خواهد بود به علت موارد امینتی نظر فراموش نشه
ولنتاینتون هپی مپی
????????????

Author: draculasdaughter

 

 

 

Continue reading

فن فیکشن Eddy Love 2- Mini Fic

کمی از ارشیو براتون فیک میذارم^_^

ادی لاو فصل دوم


Continue reading

فن فیکشن Eddy Love 1- Mini Fic

کمی از ارشیو براتون فیک میذارم^_^

ادی لاو فصل اول


Continue reading